De volgende algemene voorwaarden voor de bestelling via internet beheersen op exclusieve wijze, tenzij expliciet anders overeengekomen tussen partijen, de relatie tussen de firma Bidfood, vennootschap onder firma met kapitaal a rato van 124 000 000 Euros, waarvan de maatschappelijke zetel te Brussel gelegen is, hierna Bidfood genaamd, en haar cliënten, gebruikers van de website www.bidfood.be.

De huidige algemene voorwaarden voor de bestelling via internet zullen op elk moment op initiatief van Bidfood gewijzigd kunnen worden.

Voorafgaandelijk aan elke transactie zal de cliënt van Bidfood, hierna “de Professional” genaamd erkennen kennis genomen te hebben van de huidige algemene voorwaarden die hij uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden zonder enig voorbehoud, zowel als de algemene voorwaarden raadpleegbaar op de site.

Door zijn paswoord en ID op te geven gedurende elke bestelling, erkent de Professional dat hij over de rechtsbekwaamheid beschikt om geldig te contracteren in het kader van de bestellingen die hij plaatst of dat hij beschikt over de toestemming van de bevoegde persoon en dat hij bovendien zijn hoedanigheid van handelaar kan aantonen en de toestemming om de stelplaatsen van Bidfood te betreden.

Het weze gepreciseerd dat onderhavige algemene voorwaarden specifiek werden opgesteld voor bestellingen via internet, maar deze wijzigen geenszins de akkoorden tussen partijen omtrent de leveringsmodaliteiten, betalingsvoorwaarden, zoals namelijk vastgelegd door het leveringscontract, die integraal toepasselijk blijven op de contractuele relaties die voortspruiten uit het gebruik van internet. Het weze eveneens gepreciseerd dat de algemene voorwaarden die de Professional kan raadplegen op internet, hem integraal tegenwerpelijk zijn.

1. Specifieke voorwaarden van toepassing op bestelling via internet
De Professional erkent, op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling, kennis te hebben genomen van de specifieke bestellingsvoorwaarden geafficheerd op het scherm (beschrijving van de dienst of van het product, indicatieve prijs, kenmerken van het product, gewicht, hoeveelheid, kleur, beperking van bepaalde categorieën producten) en verklaart uitdrukkelijk deze te aanvaarden zonder enig voorbehoud. De plaatsing van de bestelling en haar bevestiging door de Professional getuigt van diens volkomen en ondubbelzinnige aanvaarding van de algemene voorwaarden toepasselijk op de bestelling van deze producten.

2. Beschrijvende fiches van de voorgestelde producten of diensten.
De foto’s die de producten verduidelijken zijn slechts ter verduidelijking en worden niet als contractueel beschouwd.
Voorts stelt Bidfood, voor het grootste aantal voorgestelde producten op de site beknopte fiches op, waarop een aantal informatie staat betreffende het product.
Het is dus aangewezen dat deze informatie door de Professionele persoon in kwestie van te voren wordt gelezen en dit om de houdbaarheidsdatum, de samenstelling van het product, gebruik en verbruik van het product, enz…te controleren.

3. ID en paswoord
Bij de eerste bestelling en met het oog op het personnaliseren van de dienst voor elke Professional, dient deze laatste een gebruikersnaam en een paswoord in te geven. Een eenheids- en ID-controle wordt dan doorgevoerd door het systeem. Ingeval van verlies/vergetelheid van paswoord, dient de Professional zicht te wenden tot de beheerder van de website en wordt het paswoord hem opnieuw opgestuurd naar het mailadres dat werd opgegeven bij de inschrijving.

Dit paswoord dient geenszins tot de doorvoering van enige betaling.
Dit paswoord zal aan de Professional gevraagd worden bij elke transactie, het is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Professional is verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Elk gebruik door de Professional van zijn gebruikersnaam en paswoord op een wijze die niet strookt met de bepalingen hierboven, zal Bidfood het recht geven de dienst op te heffen ten aanzien van deze Professional zonder enige vereiste van voorbericht.

De automatische registratiesystemen van Bidfood zijn bewijskrachtig van de aard, de inhoud en de datum van de overeenkomst.

Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat elke bestelling die werd bevestigd door de Professional een definitieve en onherroepelijke contractering van de Professional inhoudt.

4. Bestelling
De Bidfood stelplaats in kwestie zal de Professional contacteren op één van de volgende manieren naar keuze : e-mail, telefoon, fax of schrijven, enkel en alleen indien er zich een probleem stelt met de bestelling, zoals : een probleem met betrekking tot de levering van één of meerdere referenties. Voor alle andere referenties hernomen op de bestelbon en die geen enkel probleem stellen, zal de bestelling volkomen geldig blijven. Bijgevolg zal de Professional niet de annulering van de bestelbon kunnen vragen om de reden dat de totaliteit van de producten hernomen op de bestelbon niet werden aanvaard door Bidfood.

Bidfood zal de Professional op de hoogte kunnen brengen van elke wijziging van bestelling tot op de dag vòòr de levering.

Bidfood behoudt zich het recht voor om een bestelling, om welke reden ook, niet in overweging te nemen, en in het bijzonder indien het een probleem betreft omtrent de bestelbon, een abnormale bestelling, een voorzienbaar probleem met betrekking tot een te verrichten levering. Bidfood zal de Professional ervan op de hoogte brengen op de meest geschikte wijze.

5. Levering van de producten
5.1 De leveringsdatum van de bestelde producten wordt gekozen door de Professional in functie van de leveringstijden voorgesteld door de Bidfood stelplaats en haar gebruiken.
De Professional verbindt zich er eveneens toe om de bestelbon te tekenen op dewelke hij eender welke opmerking zal kunnen aanbrengen omtrent de producten. Door de leveringsbon te tekenen, erkent de Professional dat hij de producten heeft ontvangen die het voorwerp hebben uitgemaakt van de bevestiging door Bidfood en dat hij deze heeft nagekeken. De Professional die opmerkt dat bepaalde producten beschadigd zijn dient de stelplaats in kwestie ervan op de hoogte te brengen binnen een termijn van 48 uur na de levering van de producten.
Na de afloop van deze termijn zal geen enkele reclamatie meer worden aanvaard.
5.2 Elke gebeurtenis, van welke aard ook, die aan de wil van Bidfood vreemd zijn zoals onder andere vreemde oorzaak, ramp, administratieve beslissing os stopzetting van transporten, poststaking, verbreking van de netwerkverbindingen die de levering van de via internet bestelde producten zou vertragen, onmogelijk maken of economisch niet haalbaar zou maken, maakt, zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen, een grond uit tot opheffing of uitdoving van de verbintenissen van Bidfood, indien deze gebeurtenis zich uitstrekt over meer dan dertig dagen. Echter, indien Bidfood zich in de onmogelijkheid bevindt de vooropgestelde termijnen na te leven, zal de Professional er op elke mogelijke manier van op de hoogte gebracht worden via e-mail, telefoon, fax of direct bij de stelplaats. In geen geval kan een vertraging in de levering van producten aanleiding geven tot schadevergoeding en intresten ten gunste van de Professional.

6. Prijs en betaling
De prijs van de producten is enkel indicatief aangezien het eindbedrag van de bestelling wordt bepaald met name door het exacte gewicht van de producten voor de producten die aan het gewicht worden besteld, door de toepasselijke prijs aan het gewicht.

De prijs van de producten zal gefactureerd worden op basis van het tarief gehanteerd door de Bidfood-stelplaats in kwestie, op de dag van de levering van de bestelde producten.

Bij gebrek aan akkoord van de Professional omtrent de eindprijs van de goederen, zal de meest gerede partij bij verzoekschrift aan de Handelsrechtbank bevoegd voor het ambtsgebied van de plaats waar de Bidfood-stelplaats gelegen is, de aanstelling van een bekwame en onafhankelijke deskundige kunnen aanvragen.

De in Euro aangeduide prijzen zijn exclusief belastingen. Ingeval van typfout, printfout of rekenfout op de website, zal Bidfoodde correcte toepasselijke tarieven hanteren.

De betaling van de producten gebeurt conform de gebruikelijke voorwaarden rechtstreeks bij de stelplaats.

7. Eigendomsvoorbehoud
Er wordt overeengekomen dat de goederen die gefactuereerd werden aan de Professional eigendom blijven van Bidfood, tot op het ogenblik van volledige betaling.

De verkoop wordt aldus gesloten met eigendomsvoorbehoud en de overdracht van eigendom vindt slechts doorgang na betaling van de prijs. Gebrek in betaling zal onder andere de revindicatie van de goederen met zich mee kunnen brengen.

8. Duur
Onderhavige algemene voorwaarden omtrent bestelling zijn toegankelijk voor de Professional in zijn hoedanigheid van klant van Bidfood.

9. Ontbindende clausule
Bij gebrek aan betaling door de Professional van de verschuldigde sommen, kan Bidfoodin rechte onmiddellijk de geldigheid van de gebruikersnaam van de Professional opheffen.

10. Relatie met klanten
Indien de Professional enige vraag zou hebben of enig probleem zou tegenkomen, kan hij zich rechtstreeks richten tot zijn stelplaats.